The following guiding questions are aligned to each of the three main Leadership Dialogues planned for the Stockholm+50 meeting and will be integrated into the overall consultation agenda and report. Please refer to the question number in your comment.

LD2: Achieving a sustainable and inclusive recovery from the coronavirus disease (COVID-19) pandemic:
 

 1. What are the most promising sustainable and inclusive recovery practices currently being applied by public, private and civil society groups at individual, community, city, regional, country level? And how could we scale them up?
   
 2. What recovery and pre-existing practises need to be changed to ensure an inclusive and sustainable recovery?
    
 3. How do we ensure that all countries/communities can benefit from opportunities stemming from a sustainable and just transition?
   
 4. How can we create better performing industries and supply chains for a just transition to more sustainable economies? which sectors are most critical? 
   
 5. What are some of the commitments and “responsible” principles that need to be made by key industry sectors and by finance and investment institutions?
   
 6. What are the decent green jobs of the future?  What are the new skills needed, what is needed from business?  from government?  from academia?

Comments (2)

Meerim Ruslanbekova
Meerim Ruslanbekova Moderator

KYRGYZ:

Төмөнкү жетектөөчү суроолор Стокгольм+50 жолугушуусуна пландаштырылган лидерликтин үч негизги диалогунун ар бирине тиешелүү жана жалпы консультациянын күн тартибине жана отчетуна киргизилет. Сураныч, комментарийиңиздеги суроонун номерине кайрылыңыз.

LD2: Коронавирус оорусунан (COVID-19) туруктуу жана инклюзивдүү айыгууга жетишүү:
 

6. Учурда мамлекеттик, жеке жана жарандык коом топтору тарабынан жеке адамдардын, жамааттардын, шаарлардын, аймактардын жана өлкөлөрдүн деңгээлинде колдонулуп жаткан туруктуу жана инклюзивдүү калыбына келтирүүнүн эң келечектүү ыкмалары кайсылар? Анан кантип биз аларды масштабдай алабыз?

7. Инклюзивдик жана туруктуу калыбына келтирүүнү камсыз кылуу үчүн кандай калыбына келтирүү практикасын жана мурда болгон практикаларды өзгөртүү керек?

8. Туруктуу жана адилеттүү өтүү менен байланышкан мүмкүнчүлүктөрдөн бардык өлкөлөр/коомдоштуктар пайдалана алышына кантип кепилдик бере алабыз?

9. Туруктуураак экономикага адилеттүү өтүү үчүн биз кантип натыйжалуураак тармактарды жана жеткирүү чынжырларын түзө алабыз? кайсы секторлор эң маанилүү?

10. Негизги тармактар ​​жана финансылык жана инвестициялык институттар кандай милдеттенмелерди жана “жоопкерчиликтүү” принциптерди сакташы керек?

11. Келечекте кандай татыктуу жашыл жумуш орундары бар? Кандай жаңы көндүмдөр керек, бизнестен эмне керек? өкмөттөн? академиядан?

Meerim Ruslanbekova
Meerim Ruslanbekova Moderator

RUSSIAN:


Следующие наводящие вопросы связаны с каждым из трех основных диалогов лидеров, запланированных на встречу «Стокгольм+50», и будут включены в общую программу консультаций и отчет. Пожалуйста, обратитесь к номеру вопроса в вашем комментарии.

LD2: Достижение устойчивого и инклюзивного восстановления после пандемии коронавирусной болезни (COVID-19):
 

6. Каковы наиболее многообещающие методы устойчивого и инклюзивного восстановления, применяемые в настоящее время общественными, частными группами и группами гражданского общества на уровне отдельных лиц, сообществ, городов, регионов и стран? И как мы можем масштабировать их?

7. Какие методы восстановления и ранее существовавшие методы необходимо изменить, чтобы обеспечить инклюзивное и устойчивое восстановление?

8. Как мы можем гарантировать, что все страны/сообщества смогут извлечь выгоду из возможностей, связанных с устойчивым и справедливым переходом?

9. Как мы можем создать более эффективные отрасли и цепочки поставок для справедливого перехода к более устойчивой экономике? какие секторы наиболее критичны?

10. Какие обязательства и «ответственные» принципы должны соблюдаться ключевыми отраслями промышленности и финансовыми и инвестиционными учреждениями?

11. Каковы достойные зеленые рабочие места будущего? Какие нужны новые навыки, что нужно от бизнеса? от правительства? из академии?